Regulamin

Regulamin serwisu FotoPremier.pl

 

Serwis FotoPremier.pl prowadzony jest przez FOTOSMART SŁAWOMIR ŁAPPO z siedzibą w Komornikach przy ul. Jesionowej 7.

NIP: 8411511634

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wstęp.

 • Wszystkie zlecenia fotograficzne i poligraficzne przyjmowane przez serwis fotosmart realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Postanowienia ogólne.

 • Właścicielem serwisu, także Zleceniobiorcą usług jest firma: FOTOSMART z siedzibą w Komornikach przy ul.Jesionowej nr. 7
 • Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium firmy FOTOSMART zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej sklep.fotosmartcom.pl.
 • Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.
 • Usługi serwisu fotosmart polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych celem wykonania fotoksiążek, fotokalendarzy i wizytówek- na warunkach określonych przez Zleceniodawcę i odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi fotosmart mają odpłatny charakter.
 • Serwis internetowy fotosmart zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 • Zlecenie jest wiążące dla firmy FOTOSMART jedynie wówczas, gdy w ciągu 7 dni roboczych nastąpi zapłata na wskazane konto i gdy zlecenie jest kompletne. Do czasu zaksięgowania wpłaty na konto lub wyboru płatności przy odbiorze zlecenie jest traktowane jako oferta niewiążąca.

3. Prawa autorskie.

 • Zleceniodawca wysyłając zamówienie oświadcza ,że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy . Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich przez Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca.

 • Zleceniodawcą (Użytkownikiem) serwisu internetowego fotosmart jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych .
 • Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy fotosmart oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych.
 • Serwis fotosmart dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, ale nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

5. Zamawianie.

 • Serwis fotosmart umożliwia zamawianie produktów określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.
 • Zleceniodawca zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie przesyłanych plików.
 • Warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zlecenia jest: prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia tzn.:. wybranie plików, ułożenie plików, ilości produktów itp. Określenie sposobu odbioru zlecenia. Określenie formy płatności.

6. Realizacja zamówienia.

 • Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.
 • Dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres wskazanym przez Zleceniodawcę. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem fotosmart. Całość kosztów pokrywa Zleceniodawca.
 • Zlecenia mieszane wysyłamy po wykonaniu kompletnego zamówienia.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie Fotosmart oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
 • Firma Fotosmart uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
 • 1.w przypadku gdy w sytuacji, nawiązanie kontaktu z Klientem na podany przez niego numer telefonu nie powiedzie się i  Klient nie potwierdzi zamówienia;
 • 2.w przypadku gdy w sytuacji Klient nie dostarczy plików w odpowiedniej jakości do wykonania zamówienia;
 • 3.w przypadku gdy zdjęcie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pod pojęciem anulowania zamówienia ,  należy rozumieć przysługujące firmie Fotosmart  umowne prawo odstąpienia, z którego może skorzystać w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy z Klientem).
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

7. Formy płatności.

 • Rozliczenie transakcji odbywa się w następujący sposób: płatność natychmiastowa przez serwis Payu, płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, wyboru płatności przy odbiorze.
 • Zlecenie opłacone przelewem bankowym będzie przekazana do realizacji w chwili odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie będzie anulowane.
 • W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zlecenie przekazywane jest do realizacji.

8. Rezygnacja ze zlecenia.

 • Reklamacje można składać pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia.
 • Serwis fotosmart nie dopowiada za jakość wykonanych usług, jeżeli na jej poziom mają wpływ parametry przesłanych plików.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy.
 • Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by odwzorowanie barw na produktach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym monitorem. Zażalenia związane z różnorodnością gustu i upodobań Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy produkty dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
 • Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

9. Zwrot należności Klientom

 • Firma Fotosmart dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia;
  b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) , które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny;
 • Firma Fotosmart dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone:
  a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie;
 • W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
 • W przypadku gdy zwrot Produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie firmy, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, zwrot należności nastąpi w siedzibie firmy;

10. Odpowiedzialność.

 • Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikających z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak możliwość nie wykonania zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo.
 • Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.
11. Gwarancja.
 • Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.