Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu FotoPremier.pl

I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu FotoPremier.pl są przetwarzane przez sklep Fotopremier.pl z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej nr. 20.

Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są w różnych celach:

1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień.

2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie FotoPremier.pl.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”).
II. Zasady bezpieczeństwa

Sklep FotoPremier.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

1. ustanowieniu loginu i trudnego tj.: 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

2. wylogowaniu się ze strony Fotopremier.pl po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony FotoPremier.pl. Wylogowanie ze strony FotoPremier.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”.

3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

4. korzystaniu z programów antywirusowych.
III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu Fotopremier.pl na Twoim urządzeniu  zapisywane są niewielkie pliki,tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

1. Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu FotoPremier.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.